Kort købt i anlægget

Hvis du har købt en tur/retur passage over Storebælt ved Storebælts betalingsanlæg, har du modtaget et fysisk kort eller en billet, såsom et Returkort, en fysisk e-booking-billet eller et Storebæltskort, som repræsenterer værdien af tur/retur passagen over Storebælt. Disse kort og billetter er forudbetalt, da du har betalt både for den første passage over Storebælt og for passagen retur over Storebælt.

Denne type kort og billet kan udelukkende bruges af motorcykler og køretøjer på op til 6 m (privat eller erhverv).

Hvis du har tilknyttet et rabatprodukt til kortet, gælder desuden betingelserne for anvendelse af rabatproduktet.

Vi sælger ikke længere Storebælts kort

Storebælt har i 2018 udfaset brugen af kort købt i betalingsanlægget. Kortene kunne købes frem til udgangen af august 2018, og de kan anvendes til og med 31. december 2018.

Udfasningen gælder ikke e-Booking-billetter, der fortsat vil kunne bruges i Storebælts betalingsanlæg. 

Fra og med den 1. januar 2019 kan du ikke længere benytte dig af følgende forudbetalte kort, som giver dig adgang til en tur/retur passage over Storebælt:

  • Storebæltskort - (nummerserien starter med ”9208 6179”)
  • Storebælt Returkort - (nummerserien starter med ”308329”)
  • Storebælt Flerturskort - (nummerserien starter med ”308329”)

Har du ikke fået opbrugt værdien på kortet den 31. december 2018, kan du få værdien af kortet refunderet frem til den 31. december 2019. Det koster dig ikke noget at få værdien af kortet refunderet.

Sådan får du refunderet restværdien på dit kort:

  • Du kan henvende dig i Storebælts betalingsanlæg.
  • Du kan henvende dig i Storebælt Kundeservice ved betalingsanlægget på Storebæltsvej 70, 4220 Korsør. Kør af ved afkørsel 43 og følg skiltene mod Storebælt Kundeservice.
  • Send det fysiske kort med almindelig post med oplysninger om, hvilken konto værdien på kortet skal overføres til. Adressen er A/S Storebælt, Storebæltsvej 70, 4220 Korsør - Att. Kundeservice. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Storebælt Kundeservice på info@storebaelt.dk.

Pas på dit kort

Kortet skal altid opbevares forsvarligt af kortindehaveren. Storebælt hæfter ikke for et eventuelt misbrug af kortet. Hvis kortet bliver væk, har vi ikke mulighed for at lukke det for dig, og det kan derfor misbruges af den person, som finder kortet. Værdien på kortet refunderes ikke, hvis det originale kort ikke samtidig returneres. Det er altså ikke tilstrækkeligt at sende en kopi af kortet.

Kortet er gyldigt, så længe der er en restpassage på det, dog kun til og med 31. december 2018. 

Varsling af ophør

Storebælt vil fra slutningen af juni 2018 og frem til 31. december 2018 varsle Storebælts kunder ved opslag i nyhedsmedier, på sociale medier samt på Storebælts hjemmeside om ophør af brugen af Storebæltskort, Storebælt Returkort og Storebælt Flerturskort pr. 31. december 2018.  

e-Booking-billetter er ikke omfattet af ophør

e-Booking-billetter er ikke omfattet af varslingen. Her gælder det, at billetterne fortsat vil kunne benyttes indtil den udløbsdato, der står på den enkelte billet.  

Dansk ret gælder for brug af kort og billet

Ovennævnte vilkår samt brugen af kortet og billet er undergivet dansk ret, og tvister herom afgøres for erhvervskunder ved Københavns Byret og for privatkunder ved kundens hjemting.
 

Priser 2019

Storebælts priser for privatkunder i 2019 - hent dem her som pdf.

Storebæltsbroen i aftenlys

Trafikinfo

Få direkte besked om trafikforholdene på broen med SMS.